ഈ കൂട്ടുകാരിയെ കുറിച്ച്‌

എന്റെ പേര്‌ ആദിലാ മുനീര്‍, ഉപ്പയുടെ പേര്‌ മുനീര്‍. ഉമ്മയുടെ പേര്‌ സമീന. എനിക്കൊരു അനുജത്തിയുണ്ട്‌ അമാനാ മുനീര്‍.ഞാന്‍ ഇവിടെ അബൂദാബി (ബദാസായിദ്‌) ഏഷ്യന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്കൂളില്‍ ഫസ്റ്റ്‌ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡില്‍ പഠിക്കുന്നു.ഇവിടെ ഞാനും അമാനയും വരക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം.പിന്നെ നമ്മളുടെ കുറേ ഫോട്ടോകളും.

Wednesday, December 23, 2009

To switch on computer

a.Switch on the main power supply.
b.Switch on the u.p.s.
c.Switch on the moniter.
d.Switch on the cpu.
e.To switch off choose the turn off.

Monday, December 21, 2009

Uses of Computer

Computers are Used almost everywhere.
Computers are Used to Schools for teaching and making time tables.
In banks computers are Used to keeprecord of money.
In Hospitals a computer can be used to take pictures inside of our body.
In homes,Computers are used for watching moives,doing home workand typing letters.
In Hotales a computer can be used to keep record of guests.

PARTS OF THE COMPUTER

Monitor
A monior is the part on which we see the work done on the computer.

C P U - Central Processing Unit.
A C P U is the brain of a computer.It does all the calculations and shows the result on the monitor.

Keybord
A keybord is used to type numbers and alphabets.The buttons on the keybord are called as keys.Spacebar is a longost key on the keybord.

4 types of keys on the keyboard
Alphatbet key,Numeric key,Funchenic key and Special key.
Spacebar is the longest key on the keyboard.

Mouse
A mouse is used to draw line and move pictures on the monitor.

Mouse pointer is used to point at somethings on the moniter.

When you press a button,you will also hear the click sound.

If ypu make two clicks very quickly,that will be double clicks.
The backspace key is used to erase words.
Headphone
Headphone is used to hear Sound without disturb others.

Thursday, December 17, 2009

Computer

Computer is a machine

Computer runs with electricity

Computer has a mouse

Computer has a printer

Computer has a Cpu

Monitor,Cpu,keyboard and mouse are the parts of the computer.

Computer is used for typing letters,to play games,chat with friends and to get information through internet.